Aanpak

Op deze pagina vindt u alle informatie over het Plan van Aanpak.

De volgende onderwerpen worden hierin behandeld:

  1. Perspectief voor Wageningen
  2. Groene waterstof
  3. Planning
  4. Financiering projectkosten
  5. Organisatie

U kunt hieronder alles lezen of door een klik op bovenstaande onderwerpen gelijk naar het desbetreffende deel gaan.

1. Perspectief voor Wageningen

Op grond van ons onderzoek zien wij als perspectief voor Wageningen zonder aardgas

 1. woningeigenaren kiezen zelf welk verwarmingssysteem voor hun woning en hun omstandigheden het beste past
 2. er is in heel Wageningen een basisvoorziening: overal in Wageningen is via het al bestaande gasnet waterstof beschikbaar, voor zover er geen andere collectieve voorziening is, zoals een warmtenet of een collectieve warmtepomp
 3. het staat eenieder vrij om wel of niet van de basisvoorziening gebruik te maken.
  Opties voor bewoners zijn

  • Warmtepomp individueel
  • Warmtepomp collectief
  • (regionaal) warmtenet
  • Waterstof
2. Groene waterstof

Hoe komen we aan groene waterstof?

Het is op dit moment voordeliger om de groene waterstof ter plekke te produceren door middel van elektrolyse met een alkaline electrolyser, dan om de waterstof in te kopen. Er zal in overleg met de gemeente een geschikte productielocatie worden gezocht.

Voor de productie zal zo veel mogelijk gebruik worden gemaakt van lokaal geproduceerde zonne-energie, aangevuld met ingekochte groene stroom, opgewekt met zon- en windenergie.

Als voorbeeld gaan we uit van een electrolyser met een vermogen van 1 MW. Hiermee kan 150.000 kg H2 per jaar worden geproduceerd. Hiervan is 65.000 kg nodig voor de eerste 100 woningen. Dan is er dus nog 85.000 kg H2 beschikbaar.
Dat kan op verschillende manieren gebruikt worden:

 • om meer woningen van waterstof te voorzien
 • om al snel ook aan woningen buiten het eerste plangebied waterstof te leveren
 • om bijvoorbeeld de Benedenbuurt waterstof te leveren, zodat er voor de piekvraag van de collectieve warmtepomp geen aardgas nodig is
 • waterstof bij te mengen aan het bestaande aardgasnet in heel Wageningen, zodat alle huishoudens van Wageningen direct een bijdrage leveren aan de CO2 reductie, zonder daar zelf iets van te merken of voor hoeven te doen.

Kortom, opties te over.

Productie van 150.000 kg H2 voorkomt uitstoot van 337.500 kg CO2!

3. Planning

Optimistisch als wij zijn gaan we er vanuit dat er op korte termijn een keuze kan worden gemaakt welke wijk als eerste met een nieuw project gaat starten.

De planning voor een project in een wijk is er op gericht om begin 2022 waterstof in de eerste wijk te kunnen gebruiken! Met elkaar kunnen we dat realiseren.

De meerjarenplanning voor het projectonderdeel Waterstof ziet er als volgt uit.

2019 2020 2021 2022
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Voorbereiding
Gesprekken met bewoners
Gesprekken met gemeente, provincie
Subsidieaanvragen
Intentieverklaring
Voorbereidingen ESCO
Onderzoek financieringsmogelijkheden
Kick-off project, symposium etc.
Uitwerking
Isolatie- en andere energiebesparing
Inrichten modelwoning
Draagvlak creëren
Technisch ontwerp
Vergunningen
Opwekken lokale energie / ValleiEnergie
Uitvoering
Aanpassen gasnet
Aanpassen E-netwerk
Levering electrolyser c.a.
Bestellen en leveren cv-ketels
Aanpassen woningen
Oplevering
Afronden

Het is een ruime planning. De ervaring leert evenwel dat we die ruimte meestal nodig blijken te hebben. Zo niet, dan kunnen we al eerder ‘aan de waterstof’. Maar… er zijn nog wel een paar barrières te nemen, die weer voor vertraging kunnen zorgen, zoals voldoende inwoners die mee willen doen met het ‘waterstof traject’, de tijdige beschikbaarheid van waterstofketels, de tijdige beschikbaarheid van een productielocatie voor waterstof. Barrières zijn er om gezamenlijk te overwinnen. Gaan we dus doen.

4. Financiering projectkosten

De totale projectkosten bedragen volgens onze berekeningen ca 2,5 miljoen euro. We zijn volop bezig om de hiervoor benodigde financiering te verkrijgen.

5. Organisatie

We zijn gestart met een groepje onbetaalde vrijwilligers, het H2H-team, bestaande uit Geurt van de Kerk, Paddy Noë, Kees van der Sluis en Frank Zegers. Zodra de financiering rond is en de instemming van de gemeente is verkregen, kunnen we echt van start gaan en zullen we een externe projectleider aantrekken.

Het H2H-team verzorgt vooralsnog alle voorbereidingen, zoals uitvoeren haalbaarheidsonderzoek en opstellen business case, subsidieaanvragen, verkrijgen van financiering en vergunningen.

Zodra het mogelijk is wordt er een lokale ESCO opgezet (Energy Service Company) die de gehele waterstoffabriek volgens het principe van Design, Build and Operate gaat opzetten en beheren.